Forord

FH er Fagbevægelsens Hovedorganisation. Vores medlemmer repræsenterer 1,3 mio. danske lønmodtagere – murere, mekanikere, elektrikere, sygeplejersker, lærere, gartnere, kontoransatte, fabriksarbejdere og mange andre

FH er Fagbevægelsens Hovedorganisation. Vores medlemmer repræsenterer 1,3 mio. danske lønmodtagere – murere, mekanikere, elektrikere, sygeplejersker, lærere, gartnere, kontoransatte, fabriksarbejdere og mange andre. Faggrupper, der har skabt det Danmark, vi kender i dag.

Vi har spillet en nøglerolle i de seneste århundreders omstillinger i Danmark – fra indførslen af demokratiet til udviklingen af velfærdsstaten. Og vi er klar til at gøre det igen.

Nu gælder det den grønne omstilling.

En helhedsplan

Vi fremlægger her vores bud på en klimaplan for 2030. Planen er en helhedsplan. Det kalder vi den, fordi den omfatter alle store sektorer,  og fordi den ikke kun peger på snævre klimatiltag, men også på nødvendige, understøttende tiltag:

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø, medarbejderinddragelse, uddannelse, opkvalificering og tryghed på arbejdsmarkedet.

Planen er også en helhedsplan, fordi den håndterer flere samfundsudfordringer på én gang: Vi står netop nu med ikke blot en klimaudfordring, men også en coronakrise.

Krisen kalder på store investeringer, der kan øge beskæftigelsen og dansk eksport. Og den kalder på hensyn til de ringest stillede. Det tilbyder vores plan.

Planen hviler således på tre principper, der også har været pejlemærker for os i tidligere omstillinger: At løse samfundsudfordringer, skabe flere gode job og sikre social retfærdighed.

Planen opfylder vores klimamål

Planen opfylder 2030-målet om at reducere Danmarks udledninger med 70 pct. Den gør det ved at udvikle i stedet for at afvikle. Bl.a. skal vi investere i udvikling inden for energi, fødevarer, cirkulær økonomi og bioøkonomi.

Vores medlemmer repræsenterer 1,3 mio. danske lønmodtagere – murere, mekanikere, elektrikere, sygeplejersker, lærere, gartnere, kontoransatte, fabriksarbejdere og mange andre.

LIZETTE RISGAAARD

De nye løsninger vil gøre Danmark til et internationalt foregangsland. De kan reducere udledninger i andre lande væsentligt, og dermed vil de batte endnu mere i forhold til den globale klimaudfordring end vores egne hjemlige reduktioner.

Vi er et af de lande, der med internationalt udsyn kan gøre en forskel, der er langt væsentligere end vores begrænsede størrelse og nationale udledninger tilsiger.

Satsningerne på nye løsninger betyder ikke, at vi stikker hovedet i busken. Tværtimod foreslår vi også tiltag, der flytter omstillingen herhjemme. Det gælder fx klimaafgifter, som bør indføres senest fra 2025.

Flere, gode job

Den grønne omstilling kan skabe mindst 200.000 årsværk frem mod 2030. Dermed har den en mere end fire gange så stor beskæftigelseseffekt som Femern-forbindelsen, der vil blive Danmarks største anlægsprojekt.

De nye job skabes i hele landet. Og de vil hjælpe os ud af coronakrisen og videre frem.

Retfærdighed

Den grønne omstilling er en rejse, hvor endemålet er klimaneutralitet i 2050. Nogle kan ramme bump på vejen, fx fordi jobfunktioner forsvinder, eller der stilles nye krav. De skal have vished for løsninger.

Der skal være tryghed på arbejdsmarkedet og gode muligheder for uddannelse og opkvalificering. Vi skal undgå, at man oplever forringelse af sine livsvilkår, og at ejerskabet og opbakningen til den grønne omstilling går tabt.

Social retfærdighed er et mål i sig selv. Men den er også nødvendig for at lykkes med omstillingen. Vi skal ikke beskytte alle jobfunktioner, men vi skal beskytte de mennesker, der udfylder dem. Tryghed – ikke bekym- ringer – skaber mod. Og vi skal turde omstillingen.

Sammen skaber vi Danmark – sammen skaber vi grøn omstilling.

God læselyst!

Lizette Risgaard
Formand for FH,
Fagbevægelsens Hovedorganisation

Se FH’s klimaforslag:

01 : Større roller og tiltag for den offentlige sektor

Den offentlige sektor spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, selvom den ikke i sig selv udleder meget drivhusgas eller har haft et særskilt klimapartnerskab nedsat. 2030-målet kan kun opfyldes, hvis der arbejdes på tværs af den offentlige og private sektor. Og ligesom vi skal udnytte de styrkepositioner, vi har i dansk erhvervsliv, skal vi også udnytte de potentialer, der ligger i vores stat, regioner og kommuner

Læs mere

02: Strategiske satsninger på Power-to-X cirkulær økonomi og bio-økonomi, CO2-fangst og forskning

Det offentlige, navnlig staten, kan sætte retning for samfundsudviklingen ved at identificere en række kerneudfordringer og formulere ’missioner’, der skal løse dem.

Læs mere

3. Sektorkobling understøttet af store investeringer inden for energi

Energisektoren kommer til at spille en nøglerolle i den grønne omstilling i Danmark. Det ses tydeligt i figur 7’s illustration af sektorkoblinger og -afhængigheder, hvor energiproduktion og tilhørende infrastruktur er helt centralt placeret. Samtidig kan en række investeringer på den korte bane hjælpe os ud af corona-krisen.

LÆS MERE

8. Grøn omstilling af erhverv og industri mm.

Industri og produktion står for en væsentlig del af Danmarks udledninger, og der findes en række teknologier, der kan nedbringe dem. Det drejer sig bl.a. om energieffektiviseringer, varmepumper og brug af biogas frem for fossile brændsler. CO2-fangst kan også blive omkostningseffektivt inden for få år.

LÆS MERE

9. Internationale tiltag for klima, konkurrenceevne og eksport

For FH er det vigtigt, at man fortsætter den grønne udvikling i EU med initiativer, der mindsker usikkerheder for lønmodtagere, erhvervsliv og investorer, hvis bidrag og engagement er afgørende for omstillingen

LÆS MERE

10. Klimaafgifter og anden finansiering

Principielt skulle klimabelastningen af forskellige goder udregnes og en tilsvarende afgift pålægges. Det ville styrke incitamentet til at anvende klimavenlige teknologier eller klimavenligt forbrug. Senest har Klimarådet og Kraka/Deloitte foreslået en generel klimaafgift i Danmark, og figur 15 viser, at der er bred opbakning til enslydende afgifter.

LÆS MERE