08. Grøn omstilling af erhverv og industri

Industri og produktion står for en væsentlig del af Danmarks udledninger, og der findes en række teknologier, der kan nedbringe dem.

Industri og produktion står for en væsentlig del af Danmarks udledninger, og der findes en række teknologier, der kan nedbringe dem. Det drejer sig bl.a. om energieffektiviseringer, varmepumper og brug af biogas frem for fossile brændsler. CO2-fangst kan også blive omkostningseffektivt inden for få år.

Virksomhederne står imidlertid over for flere barrierer, herunder især omkostninger og hård international konkurrence der indebærer en risiko for udflytning af produktion og arbejdspladser og medfølgende lækage.

Samtidig er der blandt produktionsvirksomheder mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som har få ansatte, begrænset kapacitet og utilstrækkelige finansieringsmuligheder. Det betyder, at de har svært ved at prioritere grønne tiltag og indfri reduktionspotentialerne, selv hvor tiltagene ville have kort tilbagebetalingstid, hvilket fx kan være tilfældet for energieffektiviseringer.

Ingen enkeltstående løsning kan nedbringe barrierene. Derfor foreslår FH en vifte af tiltag, der kan understøtte omstillingen ved at:

 • Skabe et markedstræk for grønne løsninger.
 • Styrke klimavenlige produkter og virksom- heders konkurrenceevne.
 • Styrke informationsniveau og kapacitet.
 • Styrke adgang til finansiering.
 • Understøtte udvikling af nye klimatiltag.

De konkrete tiltag, der er opsummeret i boks 10, skal ses i sammenhæng med en række andre tiltag. Det drejer sig især om ’grønne og socialt bæredygtige offentlige indkøb’, som er afgørende for at skabe den større efterspørgsel på grønne produkter, ’udbygning af biogas’, ’facilitering af hjemtagning af EU-midler’ samt de internationale indsatser for at øge ambitionsniveauet og eksporten af danske løsninger.

Tiltagene kan drive en udbredelse af allerede kendte virkemidler, fx energieffektivisering og elektrificering. Men de kan også drive en fortsat udvikling af nye løsninger, som kan øge dansk eksport af grønne teknologier.

Teknologifradraget på 125 pct. for SMV’er skal give dem mulighed for at udligne det teknologiske efterslæb, de ofte har i forhold til store virksomheder, og gøre dem i stand til også at bidrage fuldt ud til den langsigtede omstilling og en større eksport. Det vil også understøtte masterplanen for forskning beskrevet i kapitlet om strategiske satsninger.

Boks 10: FH foreslår

 1. Større efterspørgsel på grønne produkter
 2. Udvikling og udbredelse af standardiserede værktøjer
 3. Fremme af højere bæredygtigheds­ vurderinger hos SMV’er
 4. Rådgivning, kompetenceudvikling og facilitering
 5. Styrkelse af virksomhedernes øvrige adgang til grøn finansiering
 6. Teknologifradrag på 125 pct. for SMV’er

Læs mere her: https://fho.dk/tekniskbaggrundsnotat

01 : Større roller og tiltag for den offentlige sektor

Den offentlige sektor spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, selvom den ikke i sig selv udleder meget drivhusgas eller har haft et særskilt klimapartnerskab nedsat. 2030-målet kan kun opfyldes, hvis der arbejdes på tværs af den offentlige og private sektor. Og ligesom vi skal udnytte de styrkepositioner, vi har i dansk erhvervsliv, skal vi også udnytte de potentialer, der ligger i vores stat, regioner og kommuner

Læs mere

02: Strategiske satsninger på Power-to-X cirkulær økonomi og bio-økonomi, CO2-fangst og forskning

Det offentlige, navnlig staten, kan sætte retning for samfundsudviklingen ved at identificere en række kerneudfordringer og formulere ’missioner’, der skal løse dem.

Læs mere

3. Sektorkobling understøttet af store investeringer inden for energi

Energisektoren kommer til at spille en nøglerolle i den grønne omstilling i Danmark. Det ses tydeligt i figur 7’s illustration af sektorkoblinger og -afhængigheder, hvor energiproduktion og tilhørende infrastruktur er helt centralt placeret. Samtidig kan en række investeringer på den korte bane hjælpe os ud af corona-krisen.

LÆS MERE

8. Grøn omstilling af erhverv og industri mm.

Industri og produktion står for en væsentlig del af Danmarks udledninger, og der findes en række teknologier, der kan nedbringe dem. Det drejer sig bl.a. om energieffektiviseringer, varmepumper og brug af biogas frem for fossile brændsler. CO2-fangst kan også blive omkostningseffektivt inden for få år.

LÆS MERE

9. Internationale tiltag for klima, konkurrenceevne og eksport

For FH er det vigtigt, at man fortsætter den grønne udvikling i EU med initiativer, der mindsker usikkerheder for lønmodtagere, erhvervsliv og investorer, hvis bidrag og engagement er afgørende for omstillingen

LÆS MERE

10. Klimaafgifter og anden finansiering

Principielt skulle klimabelastningen af forskellige goder udregnes og en tilsvarende afgift pålægges. Det ville styrke incitamentet til at anvende klimavenlige teknologier eller klimavenligt forbrug. Senest har Klimarådet og Kraka/Deloitte foreslået en generel klimaafgift i Danmark, og figur 15 viser, at der er bred opbakning til enslydende afgifter.

LÆS MERE